Reklamacje

§ 8 [Reklamacja]

  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć reklamację.
  2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
  3. Reklamacja może być złożona osobiście lub listownie na adres Sprzedającego. Reklamacja powinna zostać złożona na formularzu reklamacji dostępnym na stronie Sklepu. Wraz z reklamacją Kupujący dostarcza Sprzedającemu wadliwy produkt.
  4. Kupujący informuje Sklep, czy żąda wymiany rzeczy na wolną od wad czy też usunięcia wady.
  5. Jeżeli wybrany przez Kupującego sposób jest niemożliwy do zrealizowania albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów, Sklep informuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
  6. Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku wyboru jednego z tych dwóch sposobów przez Kupującego, stosuje się odpowiednio ust. 4.
  7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  8. Sklep informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
  9. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedającego, a także koszt przesłania produktu do Klienta w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji obciąża Sprzedającego.