Zwroty

§ 9 [Odstąpienie od umowy]

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
  1) dodatkowych kosztów zwrotu Towaru do Sklepu ponad koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów oferowanego przez Sklep, jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep;
  2) bezpośrednich kosztów, które poniósł Kupujący będący Konsumentem w związku ze zwrotem rzeczy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, określony w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniego Produktu, partii lub części, natomiast w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu.
 3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Carmen&BW Sp. z o.o., ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin  lub na adres e-mail Sklepu info@krainalazienek.pl. Oświadczenie może być także złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 i 2. Zwrot powyższych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep dowiedział się o odstąpieniu od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem. Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraził zgodę na inną formę.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później niż w ciągu 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem powyższego terminu.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej w ust. 6, do momentu otrzymania Towaru odesłanego przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. Odsyłany Towar powinien zostać przez Kupującego zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie w czasie transportu.
 10. Prawo odstąpienie nie przysługuje od umowy:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. Towar pod specjalne zamówienie sprowadzane bezpośrednio dla klienta nie podlega zwrotowi.